صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 52,448,626,748
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 39,200
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 60,800 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,346,818
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,338,831
تاریخ محاسبه NAV: 1395/10/28 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,337,975
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود