اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,845
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,155
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 62,713,301,455
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,824,874
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,799,779
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,799,284
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,فیروزه سالارالدینی ,میثمه گلستانی چترودی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/10/29 1,824,874 1,799,779 495- 0 92,213 0 57,368 34,845 62,713,301,455
  2 1396/10/28 1,824,970 1,799,876 495- 0 92,213 0 57,368 34,845 62,716,675,768
  3 1396/10/27 1,825,067 1,799,973 495- 0 92,213 0 57,368 34,845 62,720,051,070
  4 1396/10/26 1,816,309 1,790,523 129 0 92,213 0 57,368 34,845 62,390,775,942
  5 1396/10/25 1,808,340 1,782,670 129 0 92,213 0 57,368 34,845 62,117,146,625
  6 1396/10/24 1,801,130 1,774,724 333 0 92,213 0 57,368 34,845 61,840,245,644
  7 1396/10/23 1,791,288 1,764,245 1,413 0 92,213 0 57,368 34,845 61,475,113,995
  8 1396/10/22 1,789,160 1,760,963 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,360,760,139
  9 1396/10/21 1,789,286 1,761,089 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,365,145,309
  10 1396/10/20 1,789,414 1,761,218 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,369,625,944
  11 1396/10/19 1,790,845 1,761,405 2,857 0 92,213 0 57,368 34,845 61,376,140,131
  12 1396/10/18 1,791,742 1,762,289 4,341 0 92,213 21,624 57,368 34,845 61,406,952,912
  13 1396/10/17 1,771,162 1,751,945 3,399 0 92,213 0 35,744 56,469 98,930,557,770
  14 1396/10/16 1,769,149 1,749,897 2,660 0 92,213 0 35,744 56,469 98,814,950,346
  15 1396/10/15 1,765,381 1,745,396 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,560,778,025
  16 1396/10/14 1,765,430 1,745,446 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,563,569,255
  17 1396/10/13 1,765,486 1,745,501 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,566,692,799
  18 1396/10/12 1,765,333 1,744,281 2,485 0 92,213 0 35,744 56,469 98,497,819,247
  19 1396/10/11 1,758,015 1,736,065 2,696 0 92,213 0 35,744 56,469 98,033,838,925
  20 1396/10/10 1,741,445 1,719,603 2,554 0 92,213 0 35,744 56,469 97,104,240,495
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق