ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 17,152 73.94 94,330 87.04 108,189 93.08 107,368 94.78
اوراق 448 1.93 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,232 18.24 7,887 7.27 1,512 1.3 155 0.13
سایر دارایی ها 1,358 5.85 6,429 5.93 6,783 5.83 5,922 5.22
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,758 37.75 37,506 34.6 36,716 31.59 35,787 31.59
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق