ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/07/30 88,257 96.36 % 0 0 % 641 0.7 % 2,695 2.94 % 35,785 39.07 %
2 1396/07/29 89,381 96.42 % 0 0 % 616 0.67 % 2,702 2.92 % 35,657 38.47 %
3 1396/07/28 83,998 89.39 % 0 0 % 6,878 7.32 % 3,094 3.29 % 33,072 35.2 %
4 1396/07/27 83,998 89.39 % 0 0 % 6,878 7.32 % 3,093 3.29 % 33,072 35.2 %
5 1396/07/26 83,998 89.41 % 0 0 % 6,079 6.47 % 3,872 4.12 % 33,072 35.2 %
6 1396/07/25 86,025 91.85 % 0 0 % 3,615 3.86 % 4,022 4.3 % 33,086 35.33 %
7 1396/07/24 84,292 83.76 % 0 0 % 5,852 5.82 % 10,494 10.43 % 33,126 32.92 %
8 1396/07/23 85,296 84.96 % 0 0 % 2,198 2.19 % 12,903 12.85 % 33,108 32.98 %
9 1396/07/22 87,562 87.39 % 0 0 % 2,198 2.19 % 10,436 10.42 % 33,267 33.2 %
10 1396/07/21 91,595 92.01 % 0 0 % 571 0.57 % 7,386 7.42 % 33,237 33.39 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق