ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/29 60,304 84.79 % 0 0 % 5,705 8.02 % 5,113 7.19 % 31,080 43.7 %
2 1396/10/28 60,304 84.79 % 0 0 % 5,705 8.02 % 5,113 7.19 % 31,080 43.7 %
3 1396/10/27 60,304 84.79 % 0 0 % 5,705 8.02 % 5,112 7.19 % 31,080 43.7 %
4 1396/10/26 61,961 87.53 % 0 0 % 3,836 5.42 % 4,992 7.05 % 31,138 43.99 %
5 1396/10/25 61,682 87.48 % 0 0 % 952 1.35 % 7,877 11.17 % 31,110 44.12 %
6 1396/10/24 63,450 85.48 % 0 0 % 2,164 2.92 % 8,616 11.61 % 33,120 44.62 %
7 1396/10/23 64,977 87.98 % 0 0 % 147 0.2 % 8,737 11.83 % 34,084 46.15 %
8 1396/10/22 67,743 83.09 % 0 0 % 3,516 4.31 % 10,271 12.6 % 36,076 44.25 %
9 1396/10/21 67,743 83.09 % 0 0 % 3,516 4.31 % 10,271 12.6 % 36,076 44.25 %
10 1396/10/20 67,743 83.09 % 0 0 % 3,516 4.31 % 10,271 12.6 % 36,076 44.25 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق