بازده دوره ای صندوق

اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادارتهران درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روز رسانی آن در پایان هر هفته صورت می پذیرد :

تا تاریخ
توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر 1397/06/25 1397/06/26 %2.471 %1.517
هفته گذشته 1397/06/19 1397/06/26 %10.66 %7.533
ماه گذشته 1397/05/27 1397/06/26 %27.079 %20.174
3 ماه اخیر 1397/03/29 1397/06/26 %45.398 %48.419
6 ماه 1397/01/01 1397/06/26 %66.219 %64.162
یک سال اخیر 1396/06/26 1397/06/26 %104.898 %88.368
تا زمان انتشار 1392/03/08 1397/06/26 %200.861 %259.985
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %5427 %1473
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (5.15)% (5.1)%