مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ 1397/08/05 دریافت خبر 1397/07/22
2 ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1397/03/30
3 تایید سازمان در خصوص صورتجلسه 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/19
4 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/09
5 آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/02/29
6 تاییدیه صورت جلسه مجمع 27/10/96 دریافت خبر 1396/11/25
7 برگزاری مجمع مورخ 96/10/27 صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر 1396/10/27
8 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
9 صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح 96/06/01 دریافت خبر 1396/06/06
10 صورت جلسه مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
11 صورت جلسه تمدید صندوق مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
12 تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/03 دریافت خبر 1396/03/16
13 صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/09/04 دریافت خبر 1396/02/18
14 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/14
15 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر 1395/11/26
16 تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
17 تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
18 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
19 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/23
20 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/17
21 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/26
22 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/01
23 مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1394/03/24
24 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/02/23
25 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ93/12/23 دریافت خبر 1394/01/30
26 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1393/05/20
27 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
28 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1392/06/30
29 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) دریافت خبر 1392/06/24
30 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1392/05/22