مجامع صندوق

صورت جلسه مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان

صورت جلسه تمدید صندوق مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان

تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/03

صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/09/04

صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/04

تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان

تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/04/27

تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/04/27

صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/04/27

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری مشترک سبحان دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ 1395/03/04 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 33، کدپستی 1968938114تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29

مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29

مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز

مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز

دعوت به مجمع

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری مشترک سبحان دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ 1394/03/05 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پایین­تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 17، واحد 1702، کدپستی1433894385 ، تلفن88557577 تشکیل می­گردد حضور بهم رسانند.

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ93/12/23

صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم صندوق سرمایه ­گذاری مشترک سبحان دعوت می­شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 14 مورخ 24/4/1393 در آدرس تهران، خیابان ولیعصر، پایین­تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 17، واحد 1702، کدپستی1433894385   ، تلفن88557577 ت...

صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان

اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20)

×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود