دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تمدید مجوز صندوق سبحان
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان می رساند مجوز فعالیت صندوق به مدت 3 سال تا تاریخ 1399/06/06 از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تمدید گردید.
متن خبر
پیوست