ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 20,058 76.79 97,554 93.36 89,784 96.63 90,621 96.99
اوراق 431 1.65 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,125 15.79 1,489 1.42 466 0.5 164 0.17
سایر دارایی ها 1,499 5.74 5,532 5.29 2,664 2.86 2,650 2.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,773 37.41 35,603 34.07 36,883 39.69 37,243 39.86
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق