ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,149 78.62 35,747 82.8 34,705 85.52 32,315 78.72
اوراق 565 1.76 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,382 13.7 2,936 6.8 3,419 8.42 5,803 14.13
سایر دارایی ها 2,013 6.29 7,237 16.76 4,181 10.3 4,743 11.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,531 36.05 1,584 3.66 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد