ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,606 78.31 44,759 80.88 35,399 86.4 36,691 88.99
اوراق 593 1.89 1,451 2.62 0 0 0 0
وجه نقد 4,463 14.2 5,450 9.84 1,218 2.97 657 1.59
سایر دارایی ها 1,753 5.58 3,708 6.7 4,355 10.63 3,881 9.41
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,997 38.18 20,332 36.74 15,845 38.67 17,979 43.61
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد